Ubezpieczenie OC Zawodowe

Jedną ze specjalizacji naszej firmy są tzw. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czyli ...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (np. architekta, zarządcy, informatyka, brokera walutowego, maklera)  czy wykonywania określonych czynności zawodowych (np. czynności  konsultanta, doradcy, informatyka, jak i  szeroko rozumianej branży IT). Oferujemy zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych (dla tych grup zawodowych, na które poszczególne przepisy prawa nakładają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej), jak i ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych (tam gdzie nie ma obowiązku ubezpieczenia). Na warunkach dobrowolnych można również wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczyć się na wyższą sumę gwarancyjną niż to wynika z poszczególnych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe.

Najczęściej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pokrywa szkody osobowe (komuś się stanie krzywda) i szkody rzeczowe (komuś coś zostanie zniszczone), natomiast nie obejmuje swoim zakresem tzw. czystych strat finansowych, czyli wydatków na które ubezpieczony narazi swoich kontrahentów/poszkodowanych (ktoś poniósł jakieś koszty wskutek błędu ubezpieczonego) czy utraconych korzyści, których kontrahent/poszkodowany nie osiągnie  z uwagi na popełniony błąd (np. utracone zyski, utracone przychody).

Nasze oferty dostosowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku  wyrządzenia  szkody  osobowej,  rzeczowej, jak i czystych strat finansowych.

Przykłady zawodów/wykonywanej działalności, które można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia       odpowiedzialności       cywilnej       zawodowej:      Pracownie      projektowe i architektoniczne, branża budowlana: OC projektanta, OC architekta, OC inżyniera budownictwa, OC konstruktora.

Branża IT: OC konsultanta komputerowego, OC informatyka, OC projektanta systemów, OC doradcy IT, OC z tytułu wdrażania systemów informatycznych i OC z tytułu eksploatacji systemów informatycznych.

Branża finansowa: OC doradcy finansowego, OC z tytułu zarządzania finansami, OC z tytułu zarządzania aktywami finansowymi lub funduszami, OC maklera giełdowego, OC brokera walutowego, OC doradcy inwestycyjnego, OC księgowego/prowadzenie ksiąg, OC biegłego rewidenta, OC z tytułu obrotu wierzytelnościami.

Nieruchomości: OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika nieruchomości, OC rzeczoznawcy nieruchomości, OC syndyka.

Kancelarie prawne: OC kancelarii prawniczej, OC doradcy podatkowego,  OC adwokata, OC radcy prawnego, OC notariusza.

Inne: OC tłumacza

phone