Zmiana ubezpieczyciela

WAŻNE!

Jeśli chcesz zmienić Ubezpieczyciela zrób to najpóźniej jeden dzień przed końcem trwania umowy ubezpieczenia - wysyłając faksem druk wypowiedzenia (dostępny w zakładce "druki do pobrania" ) i pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia - wydruku z faksu na której widnieć będzie: numer, data i godzina wysłania Twojego wypowiedzenia! Pamiętaj! Możesz to zrobić u nas w biurze! Nie musisz nigdzie jeździć! Poniżej znajdziesz informacje jak skutecznie wypowiedzieć ubezpieczenie: DZIENNIK USTAW Z 2000 R. NR 26 POZ. 310 (wyciąg) § 7. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy. 2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. 3. W przypadku określonym w ust. 2 odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała niezapłacona w całości składka. § 8. 1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC: 1) najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu podlegającego rejestracji, 2) przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną pojazdu wolnobieżnego, 3) przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC, 4) przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną pojazdu, o którym mowa w § 3, 5) najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w przypadku określonym w § 7 ust. 3. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC jest zawierana przed rejestracją pojazdu podlegającego rejestracji, na żądanie zakładu ubezpieczeń posiadacz pojazdu jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania świadectwa homologacji na dany pojazd. 3. Jeżeli, w przypadku określonym w ust. 2, pojazd, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę umowy. 4. W razie zbycia pojazdu zarejestrowanego lub pojazdu wolnobieżnego dopuszczonego do ruchu, na jego nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia zbycia pojazdu, nie później jednak niż: 1) z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywcę, 2) z chwilą zawarcia przez nabywcę nowej umowy ubezpieczenia OC, 3) z końcem okresu, na jaki umowa została zawarta. 5. W razie nabycia pojazdu zarejestrowanego, którego zbywca, wbrew obowiązkowi, nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu nabycia pojazdu. 6. Zbywca pojazdu przekazuje nabywcy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz powiadamia zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy. 7. Skutki wyrządzenia szkody przez nabywcę pojazdu w okresie, o którym mowa w ust. 4, nie obciążają zbywcy pojazdu.

phone