Zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

Jako sprzedający pojazd

jesteś zobowiązany do przekazania kupującemu polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia sprzedaży, o tym fakcie wraz z danymi osobowymi nabywcy. Do tego czasu ponosisz wraz z nim odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń. Jednak skutki wyrządzenia szkody po dniu sprzedaży samochodu obciążają wyłącznie nabywcę.

phone