Słowniczek pojęć ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Słownik

Ubezpieczający - podmiot, który zawarł umowę ubezpieczenia i jest zobowiązany do zapłacenia.

Ubezpieczony - właściciel pojazdu.

Suma ubezpieczenia - ustanowiona w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, kwota pieniężna, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu przyjętego do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi podstawę do obliczenia składki, która uwzględnia rynkowy spadek wartości pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Wartość rynkowa pojazdu - wartość pojazdu ustalona na podstawie aktualnych notowań cen rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji, z uwzględnieniem w szczególności jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego. We wniosku o ubezpieczenie podaje się nazwę katalogu stanowiącego podstawę ustalenia wartości pojazdu. Przy braku notowań rynkowych danego pojazdu, wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się przyjmując średnią wartość podobnych typów pojazdów.

Szkoda - strata majątkowa powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia (lub jego części), w następstwie zdarzeń objętych zakresem odpowiedzialności.

Odszkodowanie - kwota pieniężna należna Ubezpieczonemu, ustalona zgodnie z OWU AC.

Kradzież pojazdu - działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 KK (kradzież) lub w art. 279 KK (kradzież z włamaniem) bądź w art. 280 KK (rozbój), które doprowadziło do zaboru pojazdu.

Przywłaszczenie pojazdu - działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 284 KK.

Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia - działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 289 KK.

Szkoda całkowita - zniszczenie/uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy, wyliczony przez Zakład Ubezpieczeń w systemie kalkulacji szkód Audatex lub Eurotax, przekracza 70 % wartości rynkowej pojazdu (w stanie bezpośrednio sprzed zdarzenia wywołującego szkodę), określonej w dniu ustalenia odszkodowania.

Pakiet ubezpieczeniowy jest to kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące najważniejsze ryzyka związane z użytkowaniem samochodu. W skład pakietu wchodzą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, auto casco, kradzieży, assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zielonej karty.

Szkoda polegająca na całkowitym zniszczeniu pojazdu - zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że niemożliwe jest przywrócenie go do stanu pozwalającego na dopuszczenie do ruchu.

phone