Słowniczek pojęć związanych z ubezpieczeniami Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

Słownik

Ubezpieczający - osoba fizyczna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia.

Osoba bliska - małżonek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposabiający, przysposobiony, opiekunowie posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką.

Poszkodowany - każda osoba trzecia nie będąca stroną umowy ubezpieczenia, względem, której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Ubezpieczający/Ubezpieczony.

Uprawniony - osoba imiennie upoważniona przez Poszkodowanego do otrzymania odszkodowania. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, w razie śmierci Poszkodowanego, za osobę uprawnioną uważa się członków rodziny Poszkodowanego, według następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice i pozostali spadkobiercy ustawowi.

Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy.

Szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci.

Udział własny - procentowo lub kwotowo określona wartość szkody, w jakiej odpowiedzialność z tytułu każdej szkody rzeczowej, ponoszona jest przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna - ustalana w porozumieniu z Ubezpieczającym, górna granica odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Zdarzenie - wypadek powodujący wystąpienie szkody/szkód osobowych lub rzeczowych, zaistniały w okresie ubezpieczenia.

Pojęcia niesklasyfikowane wykorzystywane w różnych działach

 

Cedent - Osoba przenosząca wierzytelność na nabywcę (cesjonariusza).

Cesja - z łacińskiego dobrowolne ustąpienie - oznacza przelanie praw z jednej osoby na drugą: w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji.

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych - fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

Grupowe ubezpieczenia - ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób. Obecnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kolizja drogowa - to zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy - żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych, ani zabitych.

Likwidacja szkód - zespół czynności wykonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę, i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu.

Notatka policji z miejsca zdarzenia - dokument, w którym policja wskazuje okoliczności zdarzenia.

Odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi zobowiązania do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy lub z umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kodeks Cywilny dzieli odpowiedzialność cywilną na: tzw. deliktową i kontraktową.

Odpowiedzialność cywilna tzw.deliktowa - jeśli ktoś wyrządził komuś krzywdę/szkodę ze swojej winy, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Odpowiedzialność cywilna tzw.kontraktowa - jeśli ktoś nie wykonał (lub nienależycie wykonał) zobowiązań wynikających z umowy, ma obowiązek naprawić szkody, które z tego powodu powstały.

Odszkodowanie - suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wypłata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody.

Ogólne  Warunk i Ubezpieczenia - przepisy  ubezpieczeniowe  regulujące  wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron stosunku ubezpieczeniowego; ogólne warunki ubezpieczenia ustala się dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, wymagają one opinii Rady Ubezpieczeniowej i zatwierdzenia przez Ministra Finansów.

Polska Izba Ubezpieczeń - jest dobrowolnym zrzeszeniem zakładów ubezpieczeń, prowadzących - na  podstawie  zezwolenia  Ministra  Finansów  - działalność  ubezpieczeniową w Polsce na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami). Utworzenie Izby nastąpiło w 1990 roku.

Ruchomości   domowe -  m.in.   sprzęt  RTV  i  AGD,  meble,  odzież,  sprzęt  komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne 

Ryzyko - niebezpieczeństwo i możliwość nastąpienia określonego zdarzenia losowego, wypadku lub szkody. Pojęcie to funkcjonuje również w innych znaczeniach, np. jako określenie zespołu obiektów lub osób, które wskutek jednego wypadku losowego mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Składka - suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową: inaczej - opłata za gwarancję, że w wypadku określonego nieszczęścia (przy zachowaniu ściśle określonych warunków) ubezpieczyciel pokryje szkodę.

Stałe elementy - wyposażenie domu/lokalu na stałe do niego przymocowane, np. parkiety, powłoki malarskie, tapety, okna, drzwi, kaloryfery, wanny
 
stopień technicznego zużycia - określona procentowo zmiana stanu technicznego obiektu lub elementu budowlanego (przedmiotu) uzależniona od okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa, itp.

Suma ubezpieczenia - suma wyrażona w złotych, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy; w ubezpieczeniach majątkowych; suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć; w ubezpieczeniach na życie suma ubezpieczenia określa wysokość świadczenia należnego w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego (może być podwyższone urealnienie), w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo.

Szkoda - strata  wyrządzona  w ubezpieczonym  mieniu  przez  określone  zdarzenie  losowe, w wyniku tej straty ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.

Ubezpieczający - osoba fizyczna lub prawna, którą z towarzystwem ubezpieczeniowym wiąże stosunek ubezpieczeń.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG został powołany ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony - osoba, której życie lub zdolność do pracy jest przedmiotem ubezpieczenia osobowego; w ubezpieczeniach osobowych ubezpieczający i ubezpieczony, to najczęściej te same osoby; jeżeli jednak jakiś zakład pracy ubezpieczy swych pracowników od następstw nieszczęśliwych     wypadków,    wówczas     ubezpieczającym     jest     dany   zakład pracy, a ubezpieczonym jego pracownicy.

Umowa ubezpieczenia - umowa, przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zdarzenie przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Uprawniony - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, zakład wypłaca świadczenie.

Uprawniony (uposażony) - osoba, którą ubezpieczający wyznaczył imiennie w umowie ubezpieczenia jako uprawnioną do otrzymania świadczenia. Ubezpieczający może wyznaczyć imiennie jedną lub kilka osób, jako uprawnionych do świadczenia. Za uprawnionych uważa się również osoby, których ubezpieczający nie określił imiennie, ale z treści określenia wynika, o jakie osoby chodzi (np. ubezpieczający wskazał w umowie ubezpieczenia dzieci, jako uprawnione).

Wartość odtworzeniowa - aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości

Wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia.

Wniosek o ubezpieczenie - pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona przez osobę prawną lub fizyczną; przyjęcie wniosku o ubezpieczenie przez ubezpieczyciela decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia; wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać niezbędne dane potrzebne do oceny ryzyka; wniosek o ubezpieczenie jest przeważnie opracowywany przez firmy ubezpieczeniowe.

Wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, powstałe w trakcie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Wypadek ubezpieczeniowy - wypadek losowy, objęty ochroną ubezpieczeniową, za który ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie.

phone