Ubezpieczenia OC Członków Zarządu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (tzw. Ubezpieczenie D&O) pokrywa straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką.

Ubezpieczenie rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki. Przykłady roszczeń pokrytych przez ubezpieczenie OC członków zarządu: podjęcie błędnej decyzji co do kierunków rozwoju spółki, przekroczenie umocowania, złożenie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, zarzut działania na szkodę spółki. Ubezpieczenie zapewnia ochronę prawną także w przypadku bezpodstawnych czy „dyskusyjnych” roszczeń. Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym akcjonariuszom/udziałowcom. Ubezpieczenie pokrywa koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi, także w przypadku zarzutu o działanie na szkodę spółki.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu można m.in. rozszerzyć o:

  1. Włączenie do ubezpieczenia Rady Nadzorczej, prokurentów,
  2. Włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe (odpowiedzialność wynikająca z art. 107 i 116 ordynacji podatkowej),
  3. Włączenie do ubezpieczenia kar i grzywien administracyjnych nałożonych na członków organów spółki,
  4. Włączenie do zakresu ochrony roszczeń przy solidarnej odpowiedzialności spółki i członka zarządu w trybie artykułu 479 ksh (potwierdzenie nieprawdy przy podwyższaniu kapitałów),
  5. Włączenie do zakresu ochrony dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (w tym GPW w Warszawie) roszczeń wynikających z tytułu obrotu papierami wartościowymi wraz z rozszerzeniem o automatyczną ochronę na nowe emisje
  6. Pokrycie kosztów poniesionych na odzyskanie dobrego imienia,
  7. Rozszerzenie tzw. triggera czasowego, czyli czasowego zakresu ochrony (np. roz – szerzenie triggera claims made – zgłoszonych roszczeń o datę retroaktywną
  8. Inne rozszerzenia wynikające ze specyfiki działalności spółki.

phone