Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenia Transportowe

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie – ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W przypadku transportów obcymi środkami transportu ( zawodowy przewoźnik ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora – obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.